top of page

Live จับฉลากแบ่งสาย!!! Q House & S1 Snooker Championship U21

Live จับฉลากแบ่งสาย!!! Q House & S1 Snooker Championship U21 ติดตามได้ที่เพจ SnookerSociety และ S1 Signature Snooker Club วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.

รายชื่อนักกีฬา จำนวน 52 คน 1.นายณัทณพงศ์ ชัยกุล 2.นางสาวพิมพ์ชนก เพิ่มพูน 3.เด็กชายเจริญ จันทร์ศรี 4.นายทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 5.นายรัตนชัย ธูปาดิลก 6.นายอนรรฆพล คิดสำราญ 7.นายปัณณวัฒน์ ปั่นเมืองปัก 8.นายศักรินทร์ อินเจริญ 9.เด็กชายนิพัทธ์ แซ่เจ๊น 10.เด็กชายสิทธิพันธ์ ห้วยหงษ์ทอง 11.นายชนวีร์ ศรีสมเดช 12.นายบุญพร ตั้งอุปละ 13.เด็กชายกสิณ ปี่เพราะ 14.เด็กชายนิพิฐพนธ์ มะนะมุติ 15.นายภูสูง พงษ์พิมาย 16.นายศุภเสกข์ โพธิสังวาล 17.เด็กชายธนพัฒน์ แก้วล้วน 18.นายฑัญญะ สวนเพลง 19.เด็กชายปัณณเพชญ์ วัฒโน 20.เด็กชายธรรมดา พุกเปลี่ยน 21.นายณัฐพงษ์ แทนศิริ 22.เด็กชายพลวรรธน์ รุ่งทนต์กิจ 23.นายวิภู ภูธิศาบดี 24.นายณัฐดนัย มะนานวม 25.เด็กชายพีรพัฒน์ ข่าขันมะลี 26.เด็กชายลมหนาว อิศรางกูร ณ อยุธยา 27.นายศรราม งามพิศ 28.นายรุ่งเรือง เครือโสม 29.เด็กชายธนวิชญ์ เจริญบรรเลง 30.นายญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 31.เด็กชายศิวากร ยิ้มทะโชติ 32.เด็กชายศุภชัย ชีเอี่ยม 33.นายธนวรรธน์ จิรสวานนท์ 34.นายไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 35.นายปวริศ คงเมือง 36.นายรชต ขันตี 37.เด็กชายปฏิภาณ วงษ์หุ่น 38.นายภาสกร สิทธิไกร 39.นายปวริศร์ งามขำ 40.นายฐิติพงษ์ จุลศักดิ์ 41.นายพงศกร สี่หมื่น 42.นายพัชรพล พลเสน 43.นายกรวิชญ์ แก้วไพทูล 44.นายเวสารัฐ เขียวอ่อน 45.นายปิยทัศน์ บัวเข็ม 46.เด็กชายวิชญะ ฉันทารุนัย 47.นายธนภัทร กรีเวก 48.นายพรพินิต แก้วมณี 49.นายอนุชา วงษ์สะอาด 50.นายณัฐภัทร ระพิทย์พันธ์ 51.เด็กหญิง ณัชารินทร์ สรประเสริฐ 52.เด็กชาย นรินทร ตาสุรินทร์


สนับสนุนรายการโดย...

Q Houes Snooker Academy S1 Signature Snooker Club มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย Thailand Pool Table บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด O'Min Cues Niche Cues5 views0 comments

Comentarii


bottom of page